แจ้งสิทธในการเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วมและอาจารย์จ้างสอน

หากอาจารย์ผู้สอนร่วม หรืออาจารย์จ้างสอนต้องการสร้างรายวิชา อาจารย์สามารถคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้" หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC" เพื่อแจ้งขอสิทธในการสร้างรายวิชา โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้

ชื่อ -นามสกุล พร้อมระบุว่า แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชากระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
chainun.p รูปภาพของชัยนันท์ ปัญญาวุทโส ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 1 Admin User
Thu, 7Mar 2019, 9:40 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของอุมาพร ขิมมากทอง อุมาพร ขิมมากทอง 1 Admin User
Fri, 11Jan 2019, 11:37 AM
ข้อเพิ่มรายวิชา รูปภาพของอุไรวรรณ เพ็ชรกูล อุไรวรรณ เพ็ชรกูล 1 Admin User
Fri, 11Jan 2019, 11:36 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา รูปภาพของสายใจ แก้วอ่อน สายใจ แก้วอ่อน 1 Admin User
Fri, 11Jan 2019, 11:35 AM
แจ้งสิทธิผู้ร่วมสอน 12111306 วิธีวิจัยทางสัตวแพทย์ 2/2561 รูปภาพของนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 0 นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
Tue, 8Jan 2019, 10:39 AM
ขอแจ้งเพิ่มผู้รับผิดชอบรายวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 2 รูปภาพของสุณิษา ประสิทธิ์ สุณิษา ประสิทธิ์ 0 สุณิษา ประสิทธิ์
Tue, 8Jan 2019, 9:58 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา รูปภาพของจิรวัฒน์ จันทองพูน จิรวัฒน์ จันทองพูน 1 Admin User
Thu, 22Nov 2018, 3:08 PM
ขอแจ้งสิทธิในการเป็นผู้สอนร่วม รูปภาพของสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช 1 Admin User
Thu, 30Aug 2018, 9:06 AM
ขอแจ้งสิทธิในการเป็นผู้สอนร่วม รูปภาพของสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช 0 สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
Tue, 28Aug 2018, 2:56 PM
เพิ่มรายวิชาที่สอน รูปภาพของพัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ 1 Admin User
Mon, 16Jul 2018, 8:59 AM
เพิ่มรายวิชาที่สอน รูปภาพของพัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ 0 พัชญ์สินี แก้วคงจันทร์
Wed, 11Jul 2018, 9:02 AM
ขอแจ้งสิทธิสำหรับอาจารย์พิเศษผู้สอนร่วม รูปภาพของภาณุพร เต็มพระสิริ ภาณุพร เต็มพระสิริ 3 Admin User
Thu, 28Jun 2018, 3:34 PM
แจ้งเพิ่มรายวิชาสอน รูปภาพของจรินทร์ พูดงาม จรินทร์ พูดงาม 0 จรินทร์ พูดงาม
Mon, 25Jun 2018, 11:23 AM
ขอแจ้งสิทธิเพิ่มรายวิชาสอน รูปภาพของปวีณ์กร สุรบรรณ์ ปวีณ์กร สุรบรรณ์ 1 Admin User
Fri, 22Dec 2017, 10:26 AM
ขอแจ้งสิทธิรายวิชาสอนร่วมคับ รูปภาพของทักษกร พรบุญญานนท์ ทักษกร พรบุญญานนท์ 3 Admin User
Tue, 19Dec 2017, 9:29 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของชาญณรงค์ พงค์รักธรรม ชาญณรงค์ พงค์รักธรรม 1 Admin User
Mon, 21Aug 2017, 9:26 AM
แจ้งสิทธิเพิ่มรายวิชา รูปภาพของธีรพงษ์ เหล็มขุน ธีรพงษ์ เหล็มขุน 1 Admin User
Mon, 5Jun 2017, 8:52 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของคณโฑ ปานทองคำ คณโฑ ปานทองคำ 1 Admin User
Mon, 20Mar 2017, 9:26 AM
ขอเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอน รูปภาพของปุณยทรรศน์ คงแก้ว ปุณยทรรศน์ คงแก้ว 1 Admin User
Tue, 17Jan 2017, 10:11 AM
แจ้งเพิ่มรายวิชา รูปภาพของหทัย แก้วกรณ์ หทัย แก้วกรณ์ 1 อานนท์ หลงหัน
Fri, 13Jan 2017, 9:26 AM