ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
by Admin User - Tuesday, 30 June 2020, 3:32 PM
 

เรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


 
Picture of Admin User
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562
by Admin User - Tuesday, 14 April 2020, 10:24 PM
 

เรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน   

     ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ [LMS] จะทำการเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 
Picture of Admin User
ขอความร่วมมือคณาจารย์สำรองข้อมูลและลบรายวิชาของปีการศึกษา 2559 และ 2560 ในระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
by Admin User - Friday, 27 March 2020, 5:10 PM
 

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดนโยบายให้มีระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ปัจจุบันมีอาจารย์เข้าใช้งานและมีการสร้างรายวิชาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มี...

Read the rest of this topic
(147 words)