แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562

 
Picture of Admin User
Re: LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562
by Admin User - Tuesday, 26 November 2019, 9:38 AM
 

      กรณีที่นักศึกษาไม่พบรายวิชาที่เรียนในปัจจุบันบนระบบ lms นั้น อาจเกิดจากที่นักศึกษายังไม่ได้รับการยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษา หากมีการยืนแล้วในวันนั้น นักศึกษาจะต้องรออีก 1 วันเพื่อให้ระบบอัพเดทข้อมูลจากงานทะเบียน กรณีนี้สามารถแก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาดำเนินการค้นหารายวิชาตามที่อาจารย์แจ้งมาข้างต้น 

     หากนักศึกษาได้รับการยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว แต่นักศึกษายังไม่พบรายวชิาที่เรียนในเทอมนี้ รบกวนอาจารย์แจ้ง รหัสวิชา และชื่อรายวิชา  ขอบคุณครับ