ข่าวและประกาศ

ขอความร่วมมือคณาจารย์สำรองข้อมูลและลบรายวิชาของปีการศึกษา 2559 และ 2560 ในระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

 
 
Picture of Admin User
ขอความร่วมมือคณาจารย์สำรองข้อมูลและลบรายวิชาของปีการศึกษา 2559 และ 2560 ในระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
by Admin User - Friday, 27 March 2020, 5:10 PM
 

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดนโยบายให้มีระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ปัจจุบันมีอาจารย์เข้าใช้งานและมีการสร้างรายวิชาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งสำนักวิทยบริการฯ ได้สำรองข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก จึงต้องการลบรายวิชาและไฟล์ข้อมูล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอและรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในอนาคต สำนักวิทยบริการฯ จึงขอกำหนดแผนการดำเนินการสำรองข้อมูลและลบรายวิชา ดังนี้

       ให้คณาจารย์สำรองข้อมูลและลบรายวิชาที่รับผิดชอบตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2560 วิธีการสำรองข้อมูลและลบรายวิชา สามารถดูได้จากช่องทางดังนี้

       -     ขั้นตอนการสำรองรายวิชา

       -     ขั้นตอนการลบรายวิชา