การจัดการสมาชิก และกำหนดบทบาทให้กับสมาชิกสำหรับอาจาย์ประจำวิชา